TMCM-6214-TMCL(Stepper cDriver Modules)

TMCM-6214-TMCL(Stepper cDriver Modules)

  • 厂商:

    TrinamicCn

  • 封装:

  • 描述:

    TMCM-6214-TMCL支持SixPoint™斜坡曲线和编码器输入,是一款6轴电机控制器/驱动板,适用于2相步进电机,具有高达1.9A RMS和+ 24V电源。 TMCM-6214的功能意味着工...

  • 数据手册
  • 价格&库存
TMCM-6214-TMCL(Stepper cDriver Modules) 数据手册
TMCM-6214-TMCL(Stepper cDriver Modules) 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“TMCM-6214-TMCL(Stepper cDriver Modules)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货